История

     1991г.  На територията на с. Ситово се открива Професионално-техническо училище по селско стопанство по предложение на Никола Георгиев, тогава председател на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет – Ситово. Училището е на административно стопанско подчинение на Министерство на земеделието и хранителната промишленост. Предоставени са трети и четвърти етаж от сградата, в която се помещава и ОУ „Г.С.Раковски”, сграда за общежитие и работилници. Първият директор е Розин Георгиев Христов, учителският състав е от пет души. План – приемът е от две паралелки след завършен седми и осми клас по специалността тракторист-машинист. Срокът на обучение е две години.


     1994г.  От държавен поземлен фонд са предоставени на училището 200 дка земя в землището на с. Слатина.


     1995г.   Училището прераства в средно „Професионално училище по селско стопанство”. Срок на обучение – 3 години, професията, която получават учениците е „земеделец”, но с втора професионална квалификация. Увеличава се броят на учениците.


     1996г.   Със заповед на Министерство на земеделието и горите са предоставени от Държавен поземлен фонд още 315 дка обработваема площ, училищната земя става общо 515 дка.


     1998г.   Завършва първия випуск на СПТУ.


     1999г.   Директорското място се поема от Снежина Димова Маринова. Десетгодишнината от създаването се чества под надслов „Бъдещи стопани на земята”. Придобивка за училището е лиценз за обучение на редовните ученици за водачи на МПС категория „В”.


     2003г.   Започва с директор Розин Георгиев. Съгласно Заповед № РД – 09 – 332 от 07.04.2003г. на Министъра на науката и образованието ПТУ се преобразува в Професионално училище по селско стопанство.


     2005г.   Открива се единствената в Силистренска област специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти”. Изгражда се училищна лаборатория. Закупен е лекотоварен бус „Форд транзит” за извозване на ученици. Всеки кабинет се оборудва с компютри и интернет. Подобряват се битовите условия в общежитието. Учебната година започва с 99 ученика, разпределени в 4 паралелки.


     2006г.   Инсталиран е парен котел в общежитието, закупен е агрегат 6 kw. През учебната година училището се снабди с 15 – местен бус „Ивеко” за извозване на ученици.


     2010/2011 уч. год.   Директор е инж. Георги Стоянов. Закупен е микробус „Форд транзит”, продължава обогатяване на МТБ /мебели в общежитието/.  Реализиран е проект „Биологично пчеларство по ПРСР – мярка 111”. Изяви имат танцовият състав „Добруджански ритми”, футболният отбор към училището.


     2011/2012г.   Осъществен е прием за дневна форма на обучение по специалностите земеделец и пчеларство. Въведена е униформа за учениците.

      Закупен е микробус „Ивеко”, продължава обогатяване на МТБ / PVC – дограма , камери, нови мебели в общежитието/.

     Със Заповед № РД – 14 – 100 на Министъра на образованието, младежта и науката  в Държавен вестник бр. 56 от 4 юли 2012 г. е променен статута на училището от ПУСС с. Ситово в Професионална гимназия по селско стопанство, с. Ситово във връзка с подобряване качеството на образователно-възпитателния процес, наличието на добра материална база и увеличаване броя на учениците.

     Със Заповед № РД – 14 – 167 от 16.10.2012г. на Министъра на образованието, младежта и науката,  считано от 01.08.2012г. определя ПГСС със статут на общинско училище по смисъла на чл. 10 ал. 4 ЗНП /в. Държавен вестник, бр. 83 2012г./.

     Закупен е 18 местен микробус „Мерцедес” за извозване на учениците. Реализира се проект „Ученически практики” – 7 ученика стажуват в реална работна среда.

     За най-добрите ученици от 12 клас е организиран безплатен курс по фризьорство, завършилите го получават Удостоверение за завършено професионално обучение специалност фризьорство.

     Учениците се обучават в следните специалности: земеделец, пчеларство, производство и преработка на мляко и млечни продукти.


     От 24.02.2014г. новоназначен директор е Гинка Йорданова.

     Продължават дейностите на Танцовия състав „Добруджански ритми”,Клуб „Млад огнеборец”, Курса по фризьорство, Футболния отбор.


     15.05.2014г.   Ученици представиха професиите в училище пред осмокласници от различни училища „Пътят към моята професия” в двора на общежитието.

     Закупени са два леки автомобила с учебна цел.

     Създадена е интернет страница на ПГСС, с. Ситово.


     2014/2015г. Учениците в дневна форма се обучават в четири паралелки и делят специалностите: 9 и 11 клас – Земеделец и Производство и преработка на мляко и млечни продукти; 10 и 12 клас – Земеделец и Пчеларство. Обучават се и петдесет ученика в самостоятелна и задочна форма.


© 2023 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio