СПЕЦИАЛНОСТИ

Image

Специалност: „Земеделец”

Професия: Фермер
Прием: след 7 клас
Срок на обучение: 5 години
Мото: Никой не е по-голям от хляба!
Ще изучавате:
- общообразователни дисциплини: БЕЛ, английски език, математика, физика, химия, биология, география, история, етика, психология, информатика, спорт и др.
- дисциплини, свързани с професията: растениевъдство, животновъдство, трактори и автомобили, безопасност на движението, селскостопанска техника, експлоатация и ремонт на земеделска техника и др. /теория и практика /
Ще придобиете знания и умения:
- за технологията на отглеждане на различни селскостопански култури;
- за особеностите в отглеждането на селскостопанските животни;
- за устройството и действието на селскостопанските машини;
- знания за правилата на движение по пътищата и др.
Ще получите:
- диплом за средно образование;
- свидетелство за професионална квалификация;
- свидетелство за категория В, Ткт, Твк.
 Ще се имате възможност за реализация като:
- земеделски работници в кооперации или сдружения;
- трактористи;
- земеделски производители, с подкрепата на държавата и ЕС чрез програми за развитие на селските райони;
- предприемачи в  сектор „Земеделие” или „Животновъдство”.
Image

Специалност ”Пчеларство”

Професия: Фермер
Прием: след 8 клас
Срок на обучение: 4 години
Мото: Пчеларството – живот за планетата Земя
 
Ще изучавате:
- общообразователни дисциплини: БЕЛ, английски език, руски език, математика, физика, химия, биология, география, история, етика, психология, информатика, спорт и др.
- дисциплини, свързани с професията: животновъдство, медоносна растителност, трактори и автомобили, безопасност на движението, селскостопанска техника и др. (теория и практика)
 Ще усвоите знания и умения за:
- отглеждане и развъждане както на пчели, така и на всички видове  селскостопански животни;
- биологично пчеларство;
- разпознаване на медоносната растителност в района, в страната и по света;
- разпознаване на видове фуражи и тяхното използване;
-устройство и ремонт на трактори и автомобили;
- управление на автомобили и трактори, работа с прикачен инвентар към трактора;
 Ще получите:
- Диплом за средно образование;
- Свидетелство за професионална квалификация;
- Свидетелство за управление на МПС – категории: В, Ткт, Твк.
 Ще имате възможност да се реализирате:
- Можете да продължите образованието си в специализиран колеж и университет
- като работници в земеделски кооперации в страната и ЕС;
- Можете да създадете собствен пчелин;
- да станете земеделски производител на селскостопанска и биопродукция;
- Ще може да кандидатствате  по всички мерки на Програмата за развитие на селските райони с предимст
Image

Специалност
„Производство и преработка на
мляко и млечни продукти”

Професия: „Оператор в хранително- вкусовата промишленост”
Прием: след 7 клас
Срок на обучение: 5 години
Мото: Добри специалисти = качествени продукти и здрави хора!
Ще изучавате:
- общообразователни дисциплини: БЕЛ, английски език, математика, физика, химия, биология, география, история, етика, психология, информатика, спорт и др.
- дисциплини, свързани с професията: технология на специалността, процеси и апарати, трактори и автомобили, безопасност на движението, селскостопанска техника, естетика и дизайн, автоматизация на производството, микробиология и др. (теория и практика)
 Ще усвоите знания и умения за:
- контрол на качествени показатели на суровината, полуфабрикатите, спомагателните материали и готовия продукт;
- правилно прилагане на технологичните инструкции и регулиране на технологичния процес;
- текущо поддържане на  ред и безопасност на работното място;
- особености при съхраняване  и преработката на суровини;
- технологии за производство на мляко и млечни продукти
 Ще получите:
- Диплом  за средно образование;
- Свидетелство за професионална квалификация.
 Вашата реализация:
- продължаване на образованието в специализиран колеж или университет;
- в млекопреработвателни предприятия на територията на страната и ЕС.;
- в предприятия от Хранително-вкусовата промишленост;
- собствен бизнес, свързан с млекопроизводство и преработка.
Image

Специалност "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА"

Професия: „ РАСТЕНИЕВЪД ”
Прием: след 8 клас
Срок на обучение: 4 години

Ще получите:

ДИПЛОМА за средно образование;
СВИДЕТЕЛСТВО за управление на МПС - кат.В
Image

Специалност
„МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО”

Професия: „Монтьор на селско стопанска техника”
Прием: след 7 клас
Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети:
Биология и здравно образование, Технологии.

Image

Специалност
„ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ”

Професия: Техник - растениевъд
Прием: след 7 клас
Срок на обучение: 5 години

Ще получите:
ДИПЛОМА за средно образование;
СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация;
СВИДЕТЕЛСТВО за управление на МПС - кат. В и Ткт.

Image

Специалност
”Пчеларство и бубарство”

Професия: Техник - растениевъд
Прием: след 7 клас
Срок на обучение: 5 години

Ще получите:
ДИПЛОМА за средно образование;
СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация;
СВИДЕТЕЛСТВО за управление на МПС - кат. В и Ткт.

Image

Специалност
,,Автотранспортна техника''

Професия: Монтьор на транспортна техника
Прием: след 7 клас
Срок на обучение: 5 години

Ще получите:
ДИПЛОМА за средно образование;
СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация;
СВИДЕТЕЛСТВО за управление на МПС - кат. В и Ткт.
© 2024 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio