НОВИНИ

ПГСС, с. Ситово е определена да участва в изследването на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA 2022).


ОБЯВА за провеждане на училищният кръг на националното състезание "Озеленяване и цветарство".


Поредният спечелен проект по Програма Еразъм+ Ключова дейност1 “Образователна мобилност за граждани“, сектор: „Професионално образование и обучение“.

Партньор: Özel Silivri Tarimsal Üretim Arastirma Merkezi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – гр. Силиври, Турция

Период на мобилност 09.04.22 г.- 24.04.2022г.

Участници: 16 ученици, 2 придружители


ОПЕРАТИВНА  ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.”

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3,

„Образователна среда за активно социално приобщаване“ , подкрепена от Европейският социален фонд,

 

BG05M2OP001-3.008 - „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ –Уча се, за да сполуча”,

чрез водено от общностите местно развитие за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.008-0003 с

 

 наименование „Насърчаване на социалната и образователна интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи

в община Ситово чрез подобряване достъпа до качествено образование“


© 2024 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio