НОВИНИ

ОПЕРАТИВНА  ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.”

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3,

„Образователна среда за активно социално приобщаване“ , подкрепена от Европейският социален фонд,

 

BG05M2OP001-3.008 - „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ –Уча се, за да сполуча”,

чрез водено от общностите местно развитие за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.008-0003 с

 

 наименование „Насърчаване на социалната и образователна интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи

в община Ситово чрез подобряване достъпа до качествено образование“ПГСС с. Ситово, започна реализирането на дейности по проект „Поклон и признателност към героите от националните войни“ по Национална програма на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“. Учениците се срещнаха с наследници на участници във войните за национално обединение.   

Г- жа Галина Борисова представи презентация свързана с проекта и с интерес учениците и гостите изслушаха и изгледаха това, което бе представено. 

Национална програма на Министерството на образованието и науката- презентация


На 28.09.2021 год.- ВТОРНИК от 14 часа ще се проведе родителска среща за всички класове – Присъствена!


© 2024 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio