Профил на купувача

Posted in Обществени поръчки

1.ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2. Образци на документи 

3. Проект на договор 

4. Техническа спецификация 

КС - ПГСС - СИТОВО 

КСС - ПГСС - СИТОВО 

Линеен календарен график 

 

Протокол  от работата на комисията, назначена със Заповед № 190/30.12.2019 г. на директора на ПГСС - с. Ситово, за оценка на офертите по общестена поръчка с предмет: "Неотложни СМР на ПГСС с. Ситово"