Училищни документи

Posted in Училищни документи

ПРАВИЛНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 

ПРАВИЛНИК 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ  РП  И  ЗИП 

ГОДИШЕН ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

СТРАТЕГИЯ 

СЕРТИФИКАТ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ

НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСЛКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТИПЕНДИИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЗАПОВЕД УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ

ЗАПОВЕД ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ

 

 

 

 

Последни новини

Prev Next

..

Занимания по интереси   2018/2019 г.

 

Важна информация и срокове

Информация за училищата във връзка с информационната система (електронната платформа) за заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование

Изборът на занимания по интереси в училищата се подпомага от информационна система (електронна платформа за публикуване на търсени и предлагани занимания по интереси), която е достъпна на следния адрес: https://class.mon.bg/.

В електронната платформа се публикува следната информация: