Училищни документи

Posted in Училищни документи

НАРЕДБА № 3 ОТ 17 МАЙ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ   

 

ЗАПОВЕД № РД09-1224/28.08.2015 г. 

ЗAПОВЕД № РД09-1225/28.08.2015 г.  

 

Правилник за обществените съвети  2016 г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 

ГОДИШЕН ПЛАН

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

Програма за подкрепа за личностно развитие

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи