Нормативни документи

Posted in Нормативни актове

ЗАКОН за училищно и предучилищно образование  

ЗАКОН за професионалното образование и обучение 

НАРЕДБА № 2 ОТ 18.05.2009 г. за усвояването на книжовния български език  

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите

НАРЕДБА № 3 ОТ 15.04.2003 г. за системата за оценяване 

 

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г.  за информацията и документите  

НАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ 

  

Етичен кодекс  

 СТРАТЕГИЯ 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

 

Последни новини

Prev Next

..

Занимания по интереси   2018/2019 г.

 

Важна информация и срокове

Информация за училищата във връзка с информационната система (електронната платформа) за заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование

Изборът на занимания по интереси в училищата се подпомага от информационна система (електронна платформа за публикуване на търсени и предлагани занимания по интереси), която е достъпна на следния адрес: https://class.mon.bg/.

В електронната платформа се публикува следната информация: