ИКТ в училище

Posted in Проекти

Национална програма на МОН „ИКТ в училище”.  Цел на програмата: гарантиране на минимална технологична обезпеченост на училището чрез обновяване на компютърната материална база.

 От ПГСС заявени: стационарни и преносими компютри – 16 бр.; таблети – 12 бр.; мултимедийни проектори; интерактивни дъски; специализиран софтуер и др. компютърни компоненти. Обща стойност – 35 600 лв.

Квалификация на педагогическите специалисти

Posted in Проекти

Квалификация на педагогическите специалисти: осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ). Целта на проекта е повишаване на квалификацията на служителите в МОН чрез специализирани обучения. ПГСС работи от учебната 2012/2013 г. по проекта. 

Ученически практики

Posted in Проекти

Ученически практики: осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ).  ПГСС работи от учебната 2012 г./2013 г. по проекта.

Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

Социални партньори:

- „Екопродукт” ЕООД, с. Попина;

- ЗК „16 декември”, с. Гарван;

- „Сити Милк 2000” ЕООД, с. Ситово;

- ЗК „Нива 93”, с. Проф. Иширково;

- „Интер ЕС 2000” ЕООД, Ситово

- „Първи май” АД, клон с. Нова Попина