Училищни документи

Posted in Училищни документи

Правилник за обществените съвети  2016 г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ  РП  И  ЗИП 

ГОДИШЕН ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

СЕРТИФИКАТ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

Програма за подкрепа за личностно развитие

Програма за превенция на ранното напускане на училище