Училищни документи

Posted in Училищни документи

ПРАВИЛНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 

ПРАВИЛНИК 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ  РП  И  ЗИП 

ГОДИШЕН ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

СТРАТЕГИЯ 

СЕРТИФИКАТ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ

НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСЛКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТИПЕНДИИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЗАПОВЕД УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ

ЗАПОВЕД ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ

 План за повишаване на грамотността