Нормативни документи

Posted in Нормативни актове

НАРЕДБА № 2 ОТ 18.05.2009 Г. ЗА УСВОЯВАНЕТО НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК   

НАРЕДБА № 3 ОТ 15.04.2003 Г. ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ   

НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета   

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета   

ЗАКОН за училищно и предучилищно образование    

Етичен кодекс  

 СТРАТЕГИЯ 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА