ПЛАН-ПРИЕМ
УЧЕБНА 2019 - 2020 ГОДИНА

 През учебната 2019 – 2020 година Професионалната гимназия по селско стопанство

в с. Ситово, обл. Силистра  ще приема ученици след завършен VІІ  клас

 

Прием след VІІ клас

Дневна форма на обучение:

Специалност: „ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”

Професия: „Оператор в хранително - вкусовата промишленост”

Прием: след 7 клас

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Биология и здравно образование, Технологии.

 


 


 

Специалност „ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ”

Професия: „Техник - Растениевъд”

Прием: след 7 клас

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Биология и здравно образование,Технологии.

ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици   


 След завършване на гимназията учениците придобиват:

  • Диплома за средно образование;
  • Втора степен на професионална квалификация по избраната специалност;
  • Правоспособност за управление на МПС, категория „В”, „Ткт”;
  • Правоспособност за работа със земеделска техника, категория „Твк” 

 По време на обучението си учениците ползват:

  • Безплатно общежитие;
  • Безплатен транспорт от местоживеенето до училище и обратно;
  • Училищен стол, който предлага храна на ниски цени;
  • Учениците, записани в 9 клас, получават стипендии. 

 ПГСС предлага разнообразни дейности за професионалното и личностно развитие на учениците.

  •  Футболен отбор ;
  • Фолклорен танцов състав;