Специалност: „Производство и преработка
на мляко и млечни продукти”

 

Професия: Оператор в хранително- вкусовата промишленост”

Мото: Добри специалисти = качествени продукти и здрави хора!

Прием: след 7 клас

Срок на обучение: 5 години

Ще изучавате:

- общообразователни дисциплини: БЕЛ, английски език, математика, физика, химия, биология, география, история, етика, психология, информатика, спорт и др.

- дисциплини, свързани с професията: технология на специалността, процеси и апарати, трактори и автомобили, безопасност на движението, селскостопанска техника, естетика и дизайн, автоматизация на производството, микробиология и др. (теория и практика)

 Ще усвоите знания и умения за:

- контрол на качествени показатели на суровината, полуфабрикатите, спомагателните материали и готовия продукт;

- правилно прилагане на технологичните инструкции и регулиране на технологичния процес;

- текущо поддържане на  ред и безопасност на работното място;

- особености при съхраняване  и преработката на суровини;

- технологии за производство на мляко и млечни продукти

 Ще получите:

- Диплом  за средно образование;

- Свидетелство за професионална квалификация.

 Вашата реализация:

- продължаване на образованието в специализиран колеж или университет;

- в млекопреработвателни предприятия на територията на страната и ЕС.;

- в предприятия от Хранително-вкусовата промишленост;

- собствен бизнес, свързан с млекопроизводство и преработка.